Rosz HaSzana – 1

Rabin Oury Cherky komentuje znaczenie nowego roku żydowskiego

Według naszej tradycji, w Rosz haShana obchodzimy rocznicę stworzenia człowieka. Wywodzi się to z myśli zawartej w Talmudzie, że Adam pojawił się po raz pierwzy w Rosz HaSzana, pierwszego dnia w roku.

Opis stworzenia Adama w Torze jest bardzo ciekawy: „I rzekł Bóg, stwórzmy człowieka na nasze podobieństwo i kształt” [Genesis 1:26]. To bardzo ważny werset, który może być błędnie interpretowany. Chciałbym skupić się na właściwym sensie słów, szczególnie na tym, że sformułowany jest on w liczbie mnogiej: „Stwórzmy…”. Ale przecież Bóg jest jeden, jest wyjątkowy. Dlaczego mówi o sobie w liczbie mnogiej? Jedna z interpretacji sugeruje, że to jest „królewskie My”. Sposób, w jaki wypowiadają się królowie.

Według Midrasza, werset ten sugeruje, że kiedy Bóg chciał stworzyć człowieka, konsultował się wcześniej z aniołami. Ale przecież nie dokonywał On żadnych konsultacji tworząc inne organizmy. Dlaczego więc, kiedy zabrał się do tworzenia ludzkości pytał anioły o zdanie? I kim byli aniołowie, u których Pan Wszechświata zasięgał opinii?

Midrasz donosi, że Bóg omawiał stworzenie człowieka z czterema aniołami. Kim oni byli? Odwoływali się oni do czterech specyficznych cech: dobroci, prawdy, sprawiedliwości oraz pokoju.

Ale kiedy tak wiele różnych wartości musi być wzięte pod uwagę za jednym razem, kwestia zaczyna być bardzo skomplikowana. Gdyby na przykład stworzono człowieka tylko i wyłącznie dla dobroci, wszystko byłoby łatwe i proste. Cokolwiek by się nie działo, wiedziałby on, jak się zachować.  Ale co się stanie, jeśli ma on być wierny dwóm wartościom na raz – dobroci i prawdzie? Przecież one mogą stać ze sobą w sprzeczności. Ogólnie mówiąc, jeśli ktoś oczekuje ode mnie, abym był dobry dla niego, wtedy każdy akt dobroci odsuwa mnie od absolutnej prawdy. Jedynym sposobem na dotrzymanie wierności prawdzie jest lekkie potraktowanie dobroci. To samo odnosi się do drugiej pary – sprawiedliwości oraz pokoju. Możemy dążyć do sprawiedliwości, ale bywa i tak, że aby ją osiągnąć trzeba przeprowadzić wojnę.

Czasami, aby dać sprawiedliwość światu, trzeba zrezygnować z wartości dążenia do pokoju. Aby zaś osiągnąć pokój, bywa, że trzeba nagiąć sprawiedliwość. Na bazie tego nietypowego poczucia humoru, Midrasz donosi, że anioły zaczęły się kłócić. Dobroć rzekł, ze człowieka należy stworzyć, aby czynił dobro. Prawda stwierdził, że nie należy go tworzyć bo cechuje go zdolność do kłamstwa. Sprawiedliwość powiedział, że powinien być stworzony, gdyż  jest sprawiedliwy, zaś Pokój był przeciwny, bo człowiek prowadzić będzie wojny.

I wtedy, kiedy trwała dyskusja pomiędzy wartościami etycznymi, Bóg odsunął się i stworzył człowieka, nie pytając nikogo o zdanie. Kiedy aniołowie zakończyli spór, powiedział im, że człowieka już stworzono (słowo ‘na’ase, które jak tłumaczone powyżej brzmi ‘stwórzmy’ w czasie przyszłym, może tez być zrozumiane, jako czas przeszły – ‘stworzono’ na nasze podobieństwo i kształt.)

Zgodnie z Midraszem, aniołowie byli poruszeni. Szczególnie Prawda czuł się upokorzony. Zaczął krzyczeć: „uczyniłeś coś, co stoi w sprzeczności z prawdą!” A co zrobił Bóg? Chwycił prawdę i rzucił go na ziemię, jak powiedziano: „Prawda rzucona będzie na ziemię” [Daniel 18:12].

I wtedy wszyscy aniołowie zareagowali, mówiąc: „Panie Wszechświata, jeśli to czynisz, gdzie jest Twoja pieczęć?” Mieli oni na myśli to, że bez prawdy, żadna inna wartość nie ma znaczenia. A Święty, Niech Będzie Błogosławiony powiedział: niechaj prawda podniesie się z ziemi, jak powiedziano: „Prawda powstanie z ziemi” [Psalmy 85:12].

Co to wszystko oznacza? Oznacza to, że Święty, Niech Będzie Błogosławiony wie o czymś, czego nie wiedzą aniołowie. Zna On sekret czasu. Ludzkość potrafi postępować w ramach procesu historycznego. Jeśli konieczne jest jednoczesne wypełnianie celów zarówno dobroci i prawdy, czy też sprawiedliwości i pokoju, nie ma szansy na osiągnięcie celu i nie ma uzasadnienia dla stworzenia świata. Ale jeśli człowiek otrzymuje czas na rozwój poprzez proces historyczny, będą czasy, kiedy to dobroć będzie dominować, czasy, kiedy prawda zatryumfuje, oraz inne okresy, gdzie dominować będzie pokój, czy sprawiedliwość. Powoli, powstanie synteza wszystkich wartości. I to jest znaczenie wersetu: „Prawda powstanie z ziemi”.

Wzrost i rozwój, nawet jeśli gwałtowne, potrzebują czasu. Na tym polega sekret ludzkości, ta specyficzna cecha człowieka, której aniołowie nie pojmują. Chodzi o umiejętność tworzenia kryteriów subiektywnych wraz z rozwojem historii w celu doprowadzenia do zwycięstwa prawdy. W ten sposób ludzkość zadeklaruje: „Bóg to Elohim” [I Królów 18:39].

Poprzez swoją cechę prawdy, Święty, Niech Będzie Błogosławiony jest ponad innymi bożkami oraz innymi częściowymi wartościami. A na tym polega zadanie Izraela: doprowadzić do zwycięstwa prawdy, litościwie pokazując całemu światu, jak łączyć ze sobą wszystkie wartości etyczne.

Szczęśliwego nowego roku!