7 Praw Noego: krótkie wprowadzenie

7 Przykazań Noego w pigułce

7 Praw Noego, znanych także jako 7 Przykazań Noego lub 7 Praw Noachidzkich  jest zbiorem uniwersalnych zasad moralnych, które – według nauczania judaizmu – obowiązują każdego człowieka oraz stanowią fundament cywilizacji. I chociaż nazwa sugeruje, że jest ich tylko siedem, są to w rzeczywistości obszerne kategorie (“foldery”) zawierające wiele szczegółów i przykładów zastosowania w konkretnych sytuacjach codziennego życia.

W tym artykule znajdziesz podstawową wiedzę na temat 7 Praw Noego. Na wstępie opowiemy trochę o historii 7 Przykazań Noego. Podpowiemy gdzie możesz znaleźć szczegółowy i dokładny opis Praw Noachidzkich wraz z przykładami ich zastosowania w życiu codziennym. Następnie zaprosimy Cię do współpracy, a na końcu wymienimy 7 Przykazań Noego i krótko omówimy każde z nich.

7 Praw Noego: krótka historia

Według tradycji żydowskiej, pierwszy człowiek – Adam – otrzymał od Stwórcy 6 przykazań moralnych. Wszyscy sprawiedliwi ludzie, o których mówi Tora, w czasach gdy nie istniał jeszcze naród Izraela kierowali się w życiu właśnie tymi prawami.

Po potopie, Bóg zawarł wieczne przymierze z Noem i jego potomstwem. Powierzył mu także przestrzeganie tych samych 6 przykazań, które Bóg powierzył Adamowi na początku istnienia cywilizacji oraz dodał 7 przykazanie: zakaz jedzenia mięsa żywego zwierzęcia (jedzenie mięsa zwierząt było przed potopem całkowicie zakazane).

7 Praw Noego przekazywane były z pokolenia na pokolenie w tradycji ustnej wśród ludzi sprawiedliwych aż do czasu, gdy Bóg nadał Torę narodowi Izraela. Wówczas Stwórca przekazał Mojżeszowi 7 Przykazań, jako prawa moralne obowiązujące całą ludzkość, na zawsze. W ten sposób w judaizmie wykształciły się dwie ścieżki duchowości: żydowska, w której obowiązują prawa całej Tory, oraz noachidzka, w której obowiązuje 7 Praw Noego.

Przymierze Pokoju

Jeśli chcesz poznać szczegóły 7 Praw Noego lub sposoby praktycznego zastosowania 7 Praw Noachidzkich w codziennym życiu,  polecamy lekturę książki autorstwa Rabbiego Oury Cherki, dyrektora Noahide World Center, pod tytułem Brit Shalom. Practical Application for Noahides (Przymierze Pokoju. Praktyczne zastosowanie dla Noachidów).

Książka ta, napisana w oryginale po hebrajsku, jest dostępna już w 7 językach (angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, rosyjski oraz chiński). Wkrótce pojawi się także w przekładzie na język polski.

Warto w tym miejscu dodać, że do dziś nie wydano jeszcze żadnej rabinicznej publikacji w języku polskim o tematyce noachidzkiej, zajmującej się uniwersalną etyką żydowską. Dlatego tłumaczenie tej książki na język polski ma dla nas szczególne znaczenie.

Tłumaczenie ksiązki Brit Shalom na język angielski można zamówić pod tym linkiem.

Zachęcamy także do oglądania naszych filmów i czytania artykułów.

Naprawiaj świat z nami

Możesz z nami naprawiać świat przede wszystkim akceptując i przestrzegając 7 Praw Noego. Dodatkowo, jeśli znasz dobrze angielski i chciałbyś/chciałabyś pomóc w tym ważnym przedsięwzięciu – szerzenia wiedzy o woli Stwórcy wobec całego stworzenia – możesz z nami wziąć udział w tłumaczeniu książki oraz artykułów i filmów na język polski. Wystarczy, że do nas napiszesz! 

7 Praw Noego

Lista 7 Przykazań Noego

  1. Zakaz idolatrii (bałwochwalstwa)
  2. Zakaz bluźnierstwa (złorzeczenia Stwórcy)
  3. Zakaz przelewania krwi
  4. Zakaz niemoralnych stosunków seksualnych
  5. Zakaz kradzieży
  6. Zakaz spożywania mięsa z żyjącego zwierzęcia (okrucieństwa)
  7. Nakaz ustanowienia sprawiedliwego systemu prawnego

Kategorie 7 Praw Noego

Rabbi Oury Cherki

Prawa Noego można podzielić na kilka grup. Pierwsze dwa określają relacje pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Następne dwa zajmują się sferą relacji międzyludzkich. Piąte i szóste wnikają w zakres cech charakteru determinujących stosunek człowieka do samego siebie. Ostatnie przykazanie ustanawiające sprawiedliwe sądy ma stworzyć fundament społeczny, niezbędny do przestrzegania tych praw. Zgodnie z tym podziałem, Tora wymaga, aby Potomek Noego doskonalił się w trzech sferach swojej egzystencji: teologicznej, społecznej i duchowej.

7 Praw Noachidzkich: krótkie omówienie

Idolatria (bałwochwalstwo)

Noachida pod żadnym pozorem nie może angażować się w pogańskie praktyki. Trzeba zwrócić uwagę na to, że nie ma twierdzącego przykazania, które wymaga od Noachidy wierzyć w istnienie Boga – definicja jest raczej przeczeniem. Zakazem objęte są: modlitwa, składanie ofiar, palenie kadzideł, ofiary z wina, składanie pokłonów i wszelkie inne formy kultu, charakterystyczne dla danego bożka.

Odrzucenie bałwochwalstwa uważane jest za olbrzymią zasługę, do tego stopnia, że nasi mędrcy pisali (Talmud Babiloński, traktat Megilla 13a): “ten, kto odrzuca bałwochwalstwo, nazywany jest Żydem”. Doniosłość tego prawa wynika stąd, że idolatria czyni człowieka niewolnikiem przyrody, podczas gdy służba Bogu prowadzi go do spotkania ze źródłem swojego życia, a tym samym czyni go wolnym. Dodatkowo, wielość bożków szkodzi wewnętrznej harmonii ludzkiej psychiki, zmuszając do dokonywania wyborów jednych wartości ponad innymi, takimi, jak miłość, osąd, spokój, prawda czy piękno. Wiara monoteistyczna z kolei zaprowadza pokój pomiędzy wszystkim tymi wartościami.

Bluźnierstwo 

Bnei Noach nie mają prawa wypowiadać słów pogardy pod adresem Niebios. Waga tego przykazania opiera się na fakcie, iż pogarda dla Niebiańskiego autorytetu oznacza nic innego, jak zanegowanie własnego źródła życia. W niektórych przypadkach można powiedzieć, że występowanie przeciw źródłu życia jest gorsze od zabójstwa, ponieważ zabójstwo czyni krzywdę żyjącym, zaś pogarda wobec Niebios szkodzi samym podstawom istnienia. I tak, czytamy w Księdze kapłańskiej (Leviticus), że wykroczenia uporządkowane są według swej wagi: najpierw bluźnierstwo, potem zabójstwo, potem zabijanie zwierząt, a dopiero potem okaleczenie człowieka.

Rozlew krwi 

Potomek Noego nie ma prawa zabić innego człowieka. W zakazie tym mieszczą się: eutanazja, aborcja oraz spokrewnione z tymi – upokarzanie drugiego człowieka. U podstawy tego zakazu nie leży wcale potrzeba ochrony porządku społecznego, lecz raczej wyrażenie o fundamentalnej wartości moralnej: “Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo”. Zgodnie z nauką Tory, społeczeństwo ma prawo do obrony, a nawet – w niektórych przypadkach – do wypowiedzenia wojny. Tego typu przykłady usprawiedliwionego rozlewu krwi regulowane są przez prawodawstwo państw.

Niemoralne stosunki seksualne

Istnieją liczne przykłady relacji seksualnych, zabronionych Potomkom Noego. Należą do nich: stosunki z matką, z żoną ojca (macochą), z siostrą urodzoną z tej samej matki, z żoną bliźniego, stosunki mężczyzny z mężczyznami oraz ze zwierzętami. Znaczenie tego przykazania wynika stąd, że zdolność do prokreacji musi być kontrolowana, aby prowadziła do umoralnienia człowieka, a nie do jego upodlenia.

Świętość relacji intymnych jest wypełnieniem przykazania danego Adamowi przez Boga: “Bądźcie płodni, mnóżcie się, zapełnijcie Ziemię i podporządkujcie sobie ją”. Z zakazu niemoralnych stosunków seksualnych wywodzimy zasady skromnego i świętego prowadzenia się, które pożądane są dla wszystkich, którzy zostali stworzenia na podobieństwo Boga.

Kradzież

Zabrania się Noachidom kraść rzeczy należące do jego bliźniego. W zakresie tego zakazu mieszczą się: nie wypłacanie należnego wynagrodzenia, porwanie i zniewolenia oraz uwodzenie cudzej żony. Waga tego przykazania opiera się na tym, że własność człowieka jest w pewnym sensie przedłużeniem jego duszy. Oto, co mówią nasi mędrcy (Talmud, traktat Baba Kama 119a): “Jeśli ktoś ukradnie bliźniemu peruta [moneta o niskiej wartości], to tak, jakby odjął z jego duszy.” Stąd, zakaz kradzieży w pewnym sensie wspiera zakaz przelewu krwi.

Zakaz kradzieży obejmuje przedmioty o małej wartości – nawet mniejszej niż jedna peruta. Założeniem tej zasady jest, że ktoś mógłby twierdzić, że jego bliźni i tak odrobi tak małą stratę. Społeczeństwo poprzez wiele pokoleń zaakceptowało fakt, że nie zwraca się uwagi na tak małe sumy i prawo obejmujące stratę ‘mniej niż peruta‘ jest dziś czysto teoretyczne. Kradzież więcej niż peruta pociąga za sobą obowiązek zwrotu skradzionego majątku jego właścicielowi.

Spożywanie mięsa żyjącego zwierzęcia

Potomek Noego nie może spożywać mięsa które wycięto ze zwierzęcia kiedy jeszcze żyło. Zakaz ten obejmuje mięczaki oraz, według niektórych źródeł, krew żyjącego zwierzęcia. Znaczenie tego przykazania bierze się z miłosierdzia dla zwierząt, jakie znajduje się w Torze. I chociaż ludzie dostali zgodę na jedzenie zwierząt (z powodu swego upadku w pokoleniu Potopu), traktowanie ich w okrutny sposób jest zabronione. Zakaz ten funkcjonuje nadal nawet po śmierci zwierzęcia, które zabito w bezlitosny sposób.

Sądy

Bnei Noach mają obowiązek ustanowienia sprawiedliwego systemu sądowego w każdym społeczeństwie. Zdaniem Majmonidesa, w przykazaniu tym chodzi o stworzenie systemu prawnego, który regulować będzie wykroczenia przeciw sześciu poprzednim przykazaniom. Według Nachmanidesa, przykazanie to wymaga stworzenia systemu prawnego, który zaprowadzi porządek we wszystkich kwestiach społecznych, włączając w to formy władzy i ustrój państwa. Teoretycznie, w przykazaniu tym mieszą się odniesienia do kary śmierci. W praktyce, kara powinna być wymierzona w oparciu o szczególną sytuację danego społeczeństwa i jego poziom moralny.