Breaking News
Home » Podstawy » 7 praw Noego – krótkie wprowadzenie

7 praw Noego – krótkie wprowadzenie

Według judaizmu, Potomek Noego musi przestrzegać siedmiu podstawowych przykazań…

Judaizm nakazuje Potomkom Noego przestrzegać siedmiu zasadniczych przykazań:

 

Siedem Praw Potomków Noego:

1) Zakaz bałwochwalstwa

2) Zakaz bluźnierstwa

3) Zakaz przelewania krwi

4) Zakaz wszeteczeństwa

5) Zakaz kradzieży

6) Zakaz spozywania mięsa z żyjącego zwierzęcia

7) Nakaz ustanowienia sprawiedliwego systemu prawnego

 

Prawa te można podzielić na kilka grup:

Pierwsze dwa okreslają relacje pomiędzy człowiekiem i Bogiem.

Następne dwa zajmują się sferą relacji międzyludzkich.

 Piąte i szóste wnikają w zakres cech charakteru determinujących stosunek człowieka do samego siebie.

 Ostatnie przykazanie ustanawiajace sprawiedliwe sądy ma stworzyć fundament społeczny, niezbędny do przestrzegania tych praw.

Zgodnie z tym podziałem, Tora wymaga, aby Potomek Noego doskonalił się w trzech sferach swojej egzystencji: teologicznej, społecznej i duchowej.

 

• 1. Bałwochwalstwo

 

Potomek Noego pod żadnym pozorem nie może angażowac się w pogańskie praktyki. Trzeba zwrócić uwagę na to, że nie ma twierdzącego przykazania, które wymaga od Noachidy wierzyć w istnienie Boga – definicja jest raczej przeczeniem. Zakazem objęte są: modlitwa, składanie ofiar, palenie kadzideł, ofiary z wina, składanie pokłonów i wszelkie inne formy kultu, charakterystyczne dla danego bożka.

Odrzucenie bałwochwalstwa uważane jest za olbrzymią zasługę, do tego stopnia, że nasi mędrcy (Talmud Babiloński, traktat Megilla 13a): “ten, kto odrzuca bałwochwalstwo, nazywany jest Żydem”.

Doniosłość tego prawa wynika stąd, że bałwochwalstwo czyni człowieka niewolnikiem przyrody, podczas gdy służba Bogu prowadzi go do spotkania ze źródłem swojego życia, a tym samym czyni go wolnym. Dodatkowo, wielość bożków szkodzi wewnętrznej harmonii ludzkiej psychiki, zmuszając do dokonywania wyborów jednych wartości ponad innymi, takimi, jak miłość, osąd, spokój, prawda czy piękno. Wiara monoteistyczna z kolei zaprowadza pokój pomiędzy wszystkim tymi wartosciami.

 

• 2. Bluźnierstwo 

 

 Potomek Noego nie ma prawa wypowiadać słów pogardy pod adresem Niebios. Waga tego przykazania opiera się na fakcie, iż pogarda dla Niebiańskiego autorytetu oznacza nic innego, jak zanegowanie własnego źródła życia. W niektórych przypadkach można powiedzieć, że występowanie przeciw źródłu życia jest gorsze od zabójstwa, ponieważ zabójstwo czyni krzywdę żyjącym, zaś pogarda wobec Niebios szkodzi samym podstawom istnienia. I tak, czytamy w Księdze kapłańskiej (Leviticus), że wykroczenia uporządkowane są według swej wagi: najpierw bluźnierstwo, potem zabójstwo, potem zabijanie zwierząt, a dopiero potem okaleczenie człowieka.

 

• 3. Rozlew Krwi 

 

Potomek Noego nie ma prawa zabić innego człowieka. W zakazie tym mieszczą się: eutanazja, aborcja oraz spokrewnione z tymi – upokażanie drugiego człowieka.

U podstawy tego zakazu nie leży wcale potrzeba ochrony porządku społecznego, lecz raczej wyrażenie o fundamentalnej wartości moralnej: “Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo”.

Zgodnie z nauką Tory, społeczeństwo ma prawo do obrony, a nawet – w niektórych przypadkach – do wypowiedzenia wojny. Tego typu przykłady usprawiedliwionego rozlewu krwi regulowane są przez prawodawstwo państw.

 

• 4. Wszeteczeństwo

 

Istnieją liczne przykłady relacji seksualnych, zabronionych Potomkom Noego. Należą do nich: stosunki z matką, z żoną ojca (macochą), z siostrą z łona tej samej matki, z żoną bliźniego, stosunki mężczyzny z mężczyznami oraz ze zwierzętami.

Znaczenie tego przykazania wynika stąd, że zdolność do prokreacji musi być kontrolowana, aby prowadziła do umoralnienia człowieka, a nie do jego upodlenia. Świętość relacji intymnych jest wypełnieniem przykazania danego Adamowi przez Boga: “Bądźcie płodni, mnóżcie się, zapełnijcie Ziemię i podporządkujcie sobie ją”.

Z zakazu wszeteczeństwa wywodzimy zasady skromnego i świętego prowadzenia się, które pożądane są dla wszystkich, którzy zostali stworzenia na podobieństwo Boga.

 

• 5. kradzież

 

Zabrania się Potomkowi Noego kraść rzeczy należące do jego bliźniego. W zakresie tego zakazu mieszczą się: nie wypłacanie należnego wynagrodzenia, porwanie i zniewolenia oraz uwodzenie cudzej żony. Waga tego przykazania opiera się na tym, że własność człowieka jest w pewnym sensie przedłużeniem jego duszy. Oto, co mówią nasi mędrcy (Talmud, traktat Baba Kama 119a): “Jeśli ktoś ukradnie bliźniemu prut’a [moneta o niskiej wartości], to tak, jakby odjął z jego duszy.” Stąd, zakaz kradzieży w pewnym sensie wspiera zakaz przelewu krwi.

Zakaz kradzieży obejmuje przedmioty o małej wartości – nawet mniejszej niż jedna prut’a. Założeniem tej zasady jest, że ktoś mógłby twierdzić, że jego bliźni i tak odrobi tak małą stratę. Społeczeństwo poprzez wiele pokoleń zaakceptowało fakt, że nie zwraca się uwagi na tak małe sumy i prawo obejmujące stratę ‘mniej niż prut’a‘ jest dziś czysto teoretyczne.

Kradzież więcej niż prut’a pociąga za sobą obowiązek zwrotu skradzionego majątku jego właścicielowi.

 

• 6. Spożywanie mięsa żyjącego zwierzęcia

 

Potomek Noego nie może spożywać mięsa które wycięto ze zwierzęcia kiedy jeszcze żyło. Zakaz ten obejmuje mięczaki oraz krew żyjącego zwierzęcia.

Znaczenie tego przykazania bierze się z miłosierdzia dla zwierząt, jakie znajduje się w Torze. I chociaż ludzie dostali zgodę na jedzenie zwierząt (z powodu swego upadku w pokoleniu Potopu), traktowanie ich w okrutny sposób jest zabronione.

Zakaz ten funkcjonuje nadal nawet po śmierci zwierzęcia, które zabito w bezlitosny sposób.

 

• 7. Sądy

 

Potomkowie Noego mają obowiązek ustanowienia systemu sądowego w każdym społeczeństwie. Zdaniem Majmonidesa, w przykazaniu tym chodzi o stworzenie systemu prawnego, który regulować będzie wykroczenia przeciw sześciu poprzednim przykazaniom.

Według Nachmanidesa, przykazanie to wymaga stworzenia systemu prawnego, który zaprowadzi porządek we wszystkich kwestiach społecznych, włączając w to formy władzy i ustrój państwa.

Teoretycznie, w przykazaniu tym mieszą się odniesienia do kary śmierci. W praktyce, kara powinna byc wymierzona w oparciu o szczególną sytuację danego społeczeństwa i jego poziom moralny.

 

 

 

 

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

About Rabbi Oury Cherki

Rav Oury Cherki was born in Algeria in 1959 and grew up in France, and he made Aliyah in 1972. He studied at Merkaz Harav Yeshiva, which was founded by Rav Avraham Yitzchak Kook. He performed his military service in the artillery branch of the IDF. He studied with Rav Tzvi Yehuda Kook, Rav Yehuda Leon Ashkenazi (Manitou), Rav Shlomo Binyamin and Achlag. Rav Cherki heads the Israeli department of Machon Meir, and he is the Director of Brit Olam - the Noahide World Center.He teaches in many places throughout Israel. Rav Cherki is the spiritual leader of the "Beth Yehuda" community in Kiryat Moshe (Jerusalem). He has written many books on Jewish thought and philosophy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*