ברית-עולם-לוגו-אנגלית

Osobista Deklaracja Noachidzka

Treść Deklaracji

Zgadzam się przestrzegać Siedmiu Uniwersalnych Praw Noego, które zostały dane przez Boga Noemu jako wiążący zbiór praw dla całej ludzkości i które zostały ujawnione przez Mojżesza. Szczegóły i sposób przestrzegania tych praw zostały zachowane i objaśnione przez mędrców Izraela z pokolenia na pokolenie.

Siedem Praw Noego

  1. Zakaz bałwochwalstwa* we wszystkich formach
  2. Zakaz bluźnierstwa
  3. Zakaz morderstwa
  4. Zakaz kradzieży
  5. Zakaz niemoralności seksualnej
  6. Zakaz okrucieństwa wobec zwierząt
  7. Przykazanie ustanowienia sprawiedliwych sądów

Przestrzeganie tych Praw, które wynika ze zrozumienia tego, że początkowo przykazano je całej ludzkości, a następnie stały się manifestacją Objawienia Synajskiego i zostały przekazane w spadku dla całej ludzkości przez Torę Mojżesza, przyznaje osobie, która nie jest Żydem, status Pobożnego Pośród Narodów Świata.

Najlepiej przeczytać tę część na głos:

Przysięgam wierność Haszem, B-gu Izraela, Stwórcy i Królowi Wszechświata, oraz Jego Torze. Będę przestrzegać Siedmiu Praw Noego, a ponadto zobowiązuję się przestrzegać tych praw we wszystkich szczegółach, zgodnie z Ustnym Prawem Mojżesza pod kierownictwem rabinów. Błogosławiony jesteś B-że, Królu wszechświata, który ożywiałeś mnie, utrzymałeś mnie i doprowadziłeś do dnia dzisiejszego.

Ważne: jeśli jesteś Żydem, ta deklaracja nie dotyczy ciebie.

*Zakaz bałwochwalstwa we wszystkich formach – należy zwrócić uwagę: jeśli wierzysz, że Jezus jest Bogiem lub wcieleniem Boga, nie możesz złożyć takiej deklaracji. Hebrajska tradycja głosi, że Bóg jest jeden i nigdy nie pojawia się jako człowiek. Tak czy inaczej, życzymy Ci szczęśliwego życia i możesz kontynuować naukę Biblii z nami.