Żydowski mesjasz

Żydowski mesjasz: człowiek czy inkarnacja Boga?

Żydowski mesjasz jako pojęcie funkcjonuje zupełnie odmiennie w judaizmie, niż w chrześcijaństwie. Zacznijmy od tego, że wyłącznie w chrześcijaństwie słowo mesjasz ma nadprzyrodzone konotacje. W judaizmie chodzi o normalnego mężczyznę, który po wykonaniu wielu wyzwań na końcu zostaje namaszczony i staje się królem narodu Izraela na ziemi Izraela.

Jakie są wyzwania przyszłego króla namaszczonego (melech hamasziach)?

Sześć wyzwań żydowskiego mesjasza

Tanach opisuje sześć wyzwań, którym żydowski mesjasz musi sprostać, zanim zostanie potwierdzone, że jest on królem mesjańskim:

 1. Powrót wszystkich Żydów z wygnania (diaspory) na ziemię Izraela (zobacz Księga Powtórzonego Prawa 30:3, Izajasz 11:11-12, Jeremiasz 30:3 i 32:37, Ezechiel 36:24 i 11:17).
 2. Obudowanie Świątyni w Jerozolimie (zobacz Izajasz 2:2-3, 56:6-7, 60:7, 66:20, Ezechiel 37:26-27, Malachiasz 3:4)
 3. Pokój na świecie (zobacz Micheasz 4:1-4, Ozeasz 2:20, Izajasz 2:1-4 i 60:18)
 4. Wszyscy Żydzi mają przestrzegać wszystkich prawa Tory (zobacz Ezechiel 37:24, Księga Powtórzonego Prawa 30:8 i 10, Jeremiasz 31:32, Ezechiel 11:19-20 i 36:26-27
 5. Ma istnieć uniwersalna wiedza o Bogu wśród całej ludzkości (zobacz Zachariasz 3:9, 8:23, 14:9 i 16, Izajasz 45:23, 66:23, Jeremiasz 31:33, Ezechiel 38:23, Psalmy 86:9, Sofoniasz 3:9)
 6. Król namaszczony (melech hamasziach) musi być z plemienia Judy oraz być potomkiem linii Dawida i Salomona.

Należy przy tym zaznaczyć, że przynależność plemienną otrzymuje się wyłącznie z linii ojca (zobacz Księga Rodzaju 49:10, 2 Księga Samuela 7:12-14, 1 Księga Kronik 22:9-10, Księga Liczb 1:1-18).

Niespełnione proroctwa

Jak powszechnie wiadomo, Jezus nie wykonał ani jednego z wyżej wymienionych wyzwań:

 1. Nie wszyscy Żydzi mieszkają dziś w Izraelu
 2. Świątynia nadal nie jest odbudowana
 3. Nie ma pokoju na świecie
 4. Wszyscy Żydzi nadal nie przestrzegają wszystkich praw Tory
 5. Cały świat nadal nie poznał Boga
 6. Według chrześcijaństwa Jezus nie miał ziemskiego ojca

Różnice teologiczne

Zaznaczam, że moją intencją nie jest odwracanie chrześcijan od swojej wiary. Jedynym celem tego artykułu jest wyjaśnienie Żydom i Noachidom, jak judaizm definiuje króla mesjańskiego, którego nadal oczekujemy. Misjonarze chrześcijańscy próbują obronić swoje stanowisko wobec Żydów argumentem, że Jezus ma przyjść ponownie, tzn. że nie wykonał wyżej wymienionych wyzwań Tanachu dla króla mesjańskiego dlatego, że wykona je gdy wróci. Należy jednak zaznaczyć i podkreślić, że w judaizmie nie istnieje żadna idea o drugim przyjściu, ta idea jest wyłącznie chrześcijańska.

Widzimy z powyższego, że Jezus nie może być ‘melech hamasziach’, namaszczonym królem mesjańskim judaizmu. Chrześcijaństwo ma swoje własne i zupełnie inne zrozumienie tej kwestii niż judaizm. Szanuję chrześcijan i ich religię, ale również oczekuję od chrześcijan, żeby uszanowali fakt, że ja nie uznaję i nie mam żadnych powodów by uznawać chrześcijańską wiarę jako cokolwiek innego, niż zupełnie inną wiarę od mojej własnej.

Pozdrowienia z Jerozolimy,

Rabin Icchak Rapoport