Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Nojus
Babilono bokštas
vieningi, bet ne visi kaip vienas

Babelio bokšto istorija pasirodo savaitinėje Nojaus dalyje ir yra vienas iš stebėtinų Toros pasakojimų. Jis atskleidžia žmogaus kultūros sklaidos paslaptį. Toroje rašoma, kad sekanti karta po to, kai žmonija giliai nupuolė į smurtą ir vagiliavimą, dėl ko kilo visa kas gyva naikinantis potvynis, mėgina pastatyti bokštą, kuris apsaugotų nuo kito tokio potvynio. 

Kaip Babelio bokštas tariamai galėtų apsaugoti nuo visuotinio potvynio? Midrashas teigia, kad jie norėjo pastatyti ramstį, kuris remtų Dangų, neleistų jam vėl užgriūti ir užtvindyti pasaulio. Žinoma, Tora mums nepasakotų tokios vaikiškos istorijos be tikslo atskleisti ką tai esminio. 

Tos kartos žmonės nusprendė, jog smurtas kyla dėl to, kad žmonės skirtingi. Todėl kilo totalitarinė idėja sukurti žmoniją, kur visi vienodi. Kaip to pasiekti? Tegu visi užsiima tuo pačiu užsiėmimu. Testato visi kartu bokštą! Žmonės gims jį bestatant ir mirs nematydami to pabaigos. Kitaip tariant, bus žmonių visuomenė, kurioje atskiras asmuo niekam nerūpi, svarbu tik kolektyvas.

Tokį paaiškinimą randame  Pirkei DeRabbi Eliezer (Rabio Eliezierio etinės pamokos) midrašiniame darbe. Ten skaitome: "Kai kas nors statybų metu krito nuo bokšto, niekas nekreipė dėmesio. Tačiau jei nukrisdavo ar subyrėdavo plyta, visi verkė: „Kiek vargo laukia ją pakeisti!" 

Iš rezultatų matome, kad sumanymas žlugo. Idėja sukurti žmoniją, kurioje nėra skirtumų tarp skirtingų grupių, kultūrų ar šiaip asmenybių - galiausiai, nepaisant visų gerų ketinimų, sukuria žemišką pragarą. 

Vėliau, po Bokšto griūties, matome dar vieną bandymą suvienyti žmones. Apie antrąjį bandymą Toroje tik užsimenama. Šį atliko toks vardu Ašuras. Rašoma: „Ašuras išėjo iš tos žemės ". Rašis sako, kadangi Ašuro sūnūs prieš jį  sukilo, nuėjo pas Nimrodą ir įsjungė į Babelio statybas, jis juos ten paliko ir išėjo savo keliais. Matome, kad Ašuras, asirų tautos pirmtakas, yra teisuolis. Jis atmetė mintį, kad asmuo nesvarbu. Bet tuomet galime savęs paklausti – kodėl jo nepasirinko pradėti išrinktąją tautą, kuri atpirktų žmoniją? 

Atsakymas paprastas. Asirai sukilo prieš Nimrodą, bet pasistatė Nineviją. Ninevija - alternatyva Babeliui. ... tačiau "Ninevijoje taip pat Babelis". Kitaip tariant, dažnai maištininkas pats taikosi karaliauti. Kartais tampa valdovu, nuožmesniu už jo nuverstą tironą.

Sužinome, kad tik po šių mėginimų pasirodo nuostabi mūsų protėvio Abraomo figūra. Tora apie jį sako: "Ir per tave bus palaimintos visos žemės šeimos". Abraomas nesiekia primesti savo tapatybės žmonijai; vietoj to jis nori būti to, kas bendra visai žmonijai, išraiška.  

Jis įkūnija "išrinktųjų iš skirtingų tautų" sampratą. Siekia, kad visos tautos priimtų, jog egzistuoja bendras vardiklis,  kuris skleidžia gėrį  visiems, nė vieno nereikalauja paminti save. Pamoka -  būti vieningiems ir būti kartu, bet ne būti visiems vienodiems. Vieningumas – tai kai skirtingi individai išlieka įvairūs, bet su meile jungiasi į bendrą vardiklį.  

Toks Izraelio tautos likimas ir tikslas. 

Norėdami sužinoti daugiau apie temą, spustelėkite čia

More Weekly Portions

Seeking Tranquility
The Messianic Aspiration of Jacob

"In Jacob's quest for personal tranquility, juxtaposed with Joseph's visionary dreams, the narrative unveils a perpetual struggle. The tension between individual serenity and catalyzing global change emerges as a central theme. As Joseph rises beyond familial opposition, his dreams illuminate a path to global sustenance and enlightenment. This ancient saga prompts reflection on the perennial question: Must one sacrifice personal peace for transformative impact?"

Beyond Fear, The Evolution of Jacob into Israel
Unveiled the soul of the Hebrew identity.

Vayishlach delves into the evolution of Jewish identity, tracing Jacob's transformative journey towards becoming Israel. Departing from the previous portion, where Jacob goes into exile, this narrative centers on his return and the intricate process of identity transition. The text emphasizes the importance of grappling with political challenges as a prerequisite for embodying the identity of 'Israel,' who contends with God and men.

A crucial moment unfolds in Jacob's encounter with Esau, where fear takes a central role. Rashi's commentary sheds light on the dual nature of Jacob's fear—fearing potential harm to himself and the prospect of causing damage to others. This nuanced fear reflects the lingering influence of an exile's moral code, which hinders the ability to confront and defeat the enemy.

While Jacob still grapples with a real enemy in the incident of Shechem, his sons understand the necessary course of action for existence in the Land of Israel. The narrative concludes with Jacob returning to Bethel, having acquired the conviction required by the Jews of the Land of Israel—a level exemplified by one who knows how to fight to defend themselves and their Land.

Click here and take real steps in your life today to actively participate in the ongoing narrative of the Hebrew people, to ensure a better future for the world

The Enigmatic Exodus
Unraveling Jacob's Journey Beyond Israel

"In the biblical saga, Jacob's sojourn beyond Israel unfolds a compelling tale of moral tests, sibling rivalry, and redemptive transformations. Laban's deceit challenges Jacob's integrity, but through the births of Reuben, Dan, Gad, and Joseph, a journey of moral correction emerges. This narrative, emblematic of the broader exile experience, explores themes of birthright, virtue, and familial bonds. How does Jacob's odyssey shape our understanding of moral precedence and familial dynamics? Dive into the intricate layers of this timeless saga."

"Crafted in exile, Jacob's journey unfolds a saga of moral trials, sibling strife, and redemptive transformation. Laban's deceit challenges Jacob's integrity, but the births of Reuben, Dan, Gad, and Joseph bring a narrative of moral correction. This tale, emblematic of broader exile experiences, delves into birthright, virtue, and familial bonds. How does Jacob's odyssey shape our understanding of moral precedence and familial dynamics? Does the disappearance of Reuben, Dan, Gad, and Joseph influence the definition of birthright and morality in the Jewish consciousness? Explore the intricate layers of this timeless saga, unveiling new perspectives on legal and familial life in the Bible."

Search